Γεωτεχνική έρευνα, μελέτες και πειραματική ανάπτυξη γεωπονικών και περιβαλλοντικών επιστημών