Έλεγχος λειτουργίας και διακρίβωσης μετρητικού εξοπλισμού